Naši partneři

Organizace, se kterou v rámci tohoto projektu spolupracujeme a která je hlavním hybatelem rozvoje školy, se jmenuje The Cambodian School Project.

Dalšími partnery jsou Working for Children Rainbow Orphanage a v Česku organizace Civitas per Populi. Je o nich pár slov níže na této stránce.

Cambodian School Project

organizátor výstavby a rozvoje školy – náš hlavní partner

Cambodian School Project je neziskovka s mnohými přednostmi:

  1. Vznikla z místní a zároveň mezinárodní iniciativy Kambodžanů (zejména Saritha, jeho bratra Prana a dalších) a Američanů s místní zkušeností, zejména Rogera Garmse (†2022). Je lokálně silně zakotvená ve vesnicích, ve kterých trvale pracuje.

    Stručné zprávy o činnosti organizace: jaro 2017 ...... a další starší zprávy: jaro 2011, podzim 2011, dopis (česky a anglicky), jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016. Další zprávy jsou na webu CSP

  2. Jejich práce je úspěšná. V letech 2003 až 2010 postavili 5 škol a další školu adoptovali. Úspěšnost v docházce do školy a jejího absolvování se blíží 100%. To je ve venkovské Kambodži obrovský úspěch. Dosáhli toho tím, že znají potřeby a problémy dětí a rodin a chod školy tomu přizpůsobují. Například dbají o to, aby místní byli zapojeni do budování školy, čímž ji berou za svou. Dětem poskytují ve škole snídaně, takže nejsou hladové atd. Všechny své školy organizace trvale podporuje a stará se o jejich rozvoj.
  3. Práce se školami je propojená s dalšími místními aktivitami. Například zřizují u škol zeleninové biozahrady, jejichž úroda se využívá pro školní snídaně. Nejchudším ženám a dívkám nakoupili šicí stroje a dávají jim práci při šití školních uniforem, čímž je vyučili v nové profesi a tím je pozvedají z nejnižšího postavení. Absolventům základních škol poskytují kola, aby mohli dojíždět do střední školy, kam je na pěší docházku příliš daleko. Ke školám přistavují knihovny, záchody. Podporují učitele, včetně výuky angličtiny atd. Spolupracují s místním sirotčincem.
  4. Prostředky jsou plně a efektivně využívány na místní projekt. Sto procent (100 %) prostředků darovaných organizaci jde přímo do právě popsaných místních projektů (viz též daňová zpráva 2010). To je možné díky tomu, že jde o nevelkou organizaci, členové organizace jsou buď místní, anebo Američané, kteří si případné cesty atd. hradí ze svého. Školy (a zahrady atd.) jsou stavěny z místních, co nejekonomičtějších zdrojů – nyní jsou to v oblasti konkrétně cihly, které jsou levnější než dřevo. Organizace vede řádné účetnictví, neboť je registrovanou charitativní organizací v USA.
  5. Na dosavadní činnost organizace jsme v začátcích naší spolupráce získali „dvě nezávislé reference“, které jsou nanejvýš pozitivní: Doporučující dopisy na organizaci Cambodian School Project
  6. Jednání s našimi partnery (hovoříme zde o době, kdy se v roce 2011 připravoval projekt JHP školy) při vyjasňování našich cílů, určování konkrétních obrysů našeho projektu a plánování způsobu spolupráce je velmi důvěryhodné a transparentní. Poté, co Roger a Sarith pochopili, že náš záměr myslíme zcela vážně, začali podnikat konkrétní kroky, oslovili své další partnery a společně zpřesňujeme způsob spolupráce. Naši protipartneři postupují s dobrou znalostí místních poměrů, usilují o to, aby byla jejich práce co nejvíce prospěšná místním lidem, a způsob jejich jednání vzbuzuje naši důvěru .

Myšlenka podpory vzdělávání v Kambodži pod hlavičkou CPS má určitý mezikulturní rozměr – spolupracují na ní Kambodžané s Američany a nyní by Češi byli třetím silným partnerem, přinejmenším jednorázově. Jde též o neformální mezireligiózní spolupráci – v místní komunitě se opírají o buddhistické kořeny, silní přispěvatelé z USA jsou evangelická kongregace, figuruje zde i velký anonymní katolický dárce. Samotná organizace CPS je přitom zcela sekulární. CSP na facebooku.

Sarith Ou a Roger Garms – Cambodian School Project

Working for Children Rainbow Orphanage

náš vedlejší partner

Stavbu technické střední školy v obci Puok v Kambodži podporuje také sirotčinec Working for Children Rainbow Orphanage vedený panem Peanem. Na stavbu školy přispěl menším finančním darem, pomáhá s přípravou stavby a přispěje především svými zkušenostmi se sebefinancováním školy. Sirotčinci se dlouhodobě daří získávat peníze na provoz pomocí stravovacích a průvodcovských služeb pro turisty, kteří často přispějí i dalšími dary. Vedení sirotčince také poskytne počáteční podporu technické škole tím, že s ní bude sdílet část dobrovolníků, kteří provoz sirotčince podporují svou prací.

Civitas per Populi

náš partner v Česku

Civitas per Populi (CPP) je nevládní nezisková organizace sdružující vědecké pracovníky, pedagogy a studenty oborů zaměřených na tvorbu urbánního prostředí našich měst a věd souvisejících jako jsou všechny druhy plánování ve veřejném sektoru a veřejná správa obecně.

Na projektu kambodžské školy spolupracuje CPP od samého počátku, kdy významně pomohla znalostí místních podmínek v Kambodži a i nadále se nemalou měrou podílí na zabezpečení rozvoje školy a jeho financování. V průběhu výstavby a rozběhu školy se CPP věnovala její propagaci a získávání a dopravě hmotné pomoci do Puoku. Michael Pondělíček, ředitel CPP, několikrát školu navštívil a setkal se jak s těmi, kdo zajišťují provoz školy, tak se zástupci Cambodian School Project.

V roce 2013 přinesla CPP pro školu grant České rozvojové agentury, který umožnil zejména pořízení fotovoltaického systému zajišťujícího velkou míru energetické nezávislosti. V roce 2014 získala CPP od České rozvojové agentury tzv. trilaterální grant na rozvoj školy, který v případě úspěšného naplnění umožní analogickou podporu také v roce 2015.