Reference / doporučení na organizaci Cambodian School Project

První doporučení je od paní Mary Grow , druhé od paní Marcia Siversind. Jsou přeloženy do češtiny. Za českými texty jsou e-maily zmíněných dam v původní anglické verzi včetně e-mailu, kterým o ně Johan žádal.

Milý Jane Pfeiffře a členové Kruhu,

velmi mě potěšilo, když jsem se dozvěděla o vašem programu, v rámci kterého chcete sponzorovat místní vzdělávací projekt v Kambodži. Jakožto kulturní antropoložka, která žila a pracovala po mnoho let v jihovýchodní Asii, mám hluboký zájem o lidi v Kambodži, kteří přebudovávají svoji zemi v rychle se měnícím socioekonomickém prostředí.

Vzdělávací programy, které připravují studenty a jejich rodiny na budoucnost, jsou nezbytné a zásadní pro prosperitu a dobré fungování celé země. Vaše pomoc přichází právě teď vhod a je velmi potřeba.

Znám Rogera Garmse od roku 1992 a potkala jsem ho v době, kdy byl zapojen do podpory zdravotního programu pro uprchlíky v místní kambodžské komunitě (v USA). Jakožto psycholog pracoval Roger úzce s rodinami, které trpěly posttraumatickými poruchami (post traumatic stress disorder – PTSD). Pomáhal jim v návratu do normálního života a nové hledání smyslu života po letech polpotovského teroru. Zmiňuji to proto, neboť Roger je výjimečná osobnost, která přinesla do projektu kambodžských škol (Cambodina School Project) jeho zkušenosti a citlivost. Není jen pouhým administrátorem vynikajícího vzdělávacího programu v Kambodži, ale osobou, která se s hlubokým zájmem stará o místních komunity, kterých se vzdělávací program týká, a obratně pracuje s místními rodinami, aby byly uspokojeny jejich potřeby. Jeho chápání khmérské kultury, historie a sociálních potřeb je založeno na mnoha letech osobní interakce s členy kambodžské komunity. Ti, kteří s ním pracují, ho mají rádi a důvěřují mu, protože si vždy dokáže najít čas na kladení otázek a pochopení konkrétních potřeb jednotlivých rodin.

Projekt kambodžských škol je pojímán a organizován jako komunitní projekt. To znamená, že jednotliví pracovníci pocházejí z místní komunity a sami rozhodují o řadě věcí, které přímo vylepšují jejich život. Projekt patří jim, může pružně reagovat na jejich potřeby a je ekonomicky schůdný, protože peníze jdou přímo do škol, ne do přetížené administrativy. Když jsem navštívila Kambodžu v květnu 2010 a zašla se podívat na jednu ze škol, našla jsem všechny, jak staví knihovnu – nový objekt umístěný v blízkosti školy. Byla to jednoduchá budova, dobře postavená a udržovatelná. Škola byla velmi působivá. Plná nádherných dětí, které učili učitelé plně dětem oddaní.

Dosud bylo v rámci projektu kambodžských škol postaveny čtyři školy. Navštěvuje je přes 1500 studentů. Když se to rozšíří i na ostatní členy rodin, kteří profitují ze školy na základě toho, že mají v rodině studenta, který školu navštěvuje, dopad je ohromný. Protože celý program je kulturně citlivý k potřebám a prioritám místní komunity, dlouhodobý vliv je velmi pozitivní. Životy rodiny se zlepšují, protože se postupuje smysluplným způsobem.

Chystaný plán budování technické školy je velmi vzrušující a slibný. Zvláště v těchto vesnických oblastech je velmi potřeba takovýto typ vzdělávání, neboť zde žádné takové možnosti neexistují. Úspěšné fungování dosud postavených škol ukazuje, že rodiny jsou připraveny se do tohoto rozvoje zapojit a budou se na takovém projektu podílet. Rozumí také tomu, že financování školy bude používáno uvážlivě a pro ně bude závazkem školu v dalších letech udržovat. Plně tento projekt podporuji a vím, že toto vzdělávací směrování je promyšlené, odpovídající z hlediska kulturního a přispěje k ekonomickému posílení místní komunity.

Velmi vás podporuji ve vašem záměru financovat kambodžský školní projekt. Nepochybuji, že si užijete úspěšné spolupráce, která obohatí vaše životy a posílí poslání vaší skupiny. Je to velká a vítaná příležitost. Těším se, že s vámi budu nadále v kontaktu a doufám, že se na mě obrátíte, budete-li mít jakékoliv otázky. Potěšilo mě, že jsem vás mohla informovat. Děkuji za skvělou práci, kterou jste po léta prováděli.

S pozdravem

Mary Grow

Milý Jane a členové Kruhu,

velmi mě těší, že vám mohu poskytnout informace o kambodžském školním projektu. Poprvé jsem se o projektu dozvěděla před osmi lety, když jsem se vrátil a do Wisconsinu poté, co jsem učila 31 let v Německu. Sarith Ou byl členem mé farnosti v Cambridge a často s námi hovořil o svém úkolu (misi) při pomoci školním dětem a ženám ve venkovských zemědělských oblastech v Kambodži.

Tak jako vy, ráda jsem finančně podpořila organizace, ve kterých většina peněz jde přímo na samotný projekt – v tomto případě jdou na projekty všechny peníze. Jakožto učitelka v důchodu si velmi vážím vzdělávání.

Asi před čtyřmi lety jsem byla na výpravě, při které jsem navštívila i Kambodžu. Než jsem odjížděla z USA, setkala jsem se se Sarithem a ptala jsem se ho na možnost navštívit školu, která je nejblíže k Siem Reap. Kontaktoval svého synovce v Kambodži, který se se mnou setkal a vzal mě a mé dva přátele do školy v Poum Steung. Bylo pro nás nádherným zážitkem vidět školu, studeny a učitele. Nyní se těším, až dostanu další zprávu o pokroku projektů, kterou dostáváme dvakrát ročně. Velmi se mi líbí sledovat, co se tam děje.

Další část projektu, která se mi opravdu líbila: před několika lety byl z USA sponzorován nákup školních uniforem pro děti. Potom někdo (řekla bych, že to byl Sarith) přišel s myšlenkou koupit šlapací šicí stroje a naučit venkovské ženy šít uniformy. Díky tomu se naučily řemeslo a mohou pokračovat jako švadleny / krejčí. Při naší návštěvě jsme navštívili i místo, kde ženy šijí.

Krátce jsem se pokusila vám povědět o své zkušenosti s Kambodžským školním projektem. Vidíte, že ten projekt považuji za velmi užitečný a jsem velmi nadšená, když o něm hovořím. Máte-li nějaké otázky, ráda vám je zodpovím. Myslím, že vaše skupina dělá výbornou věc, když vzdává tímto čest vašim vedoucím.

S pozdravem

Marcia Sivesind

E-maily s referencemi v angličtině a Johanův e-mail s žádostí o reference

------ Forwarded Message From: Mary L. Grow growml@gmail.com Date: Thu, 24 Mar 2011 15:56:28 –0700 To: Jan Pfeiffer jan.pfeiffer@lumos.org.uk Subject: Re: references

Dear Jan Pfeiffer & Members of the Kruh Group,

I am very pleased to have the opportunity to learn about your program and to know that you are also interested in sponsoring an educational community project in Cambodia. As a cultural anthropologist who has lived and worked in Southeast Asia for many years, I have a deep concern for the people of Cambodia as they rebuild their country in a rapidly changing socio-economic environment. Educational programs that prepare students and their families for the future are necessary and critical to the health and well being of the country. Your assistance is timely and needed very much.

I have known Roger Garms since 1992 and met him at a time when I was involved in promoting refugee health programs in the local (U.S.A.) Cambodian community. As a psychologist Roger was working closely with families suffering from post traumatic stress disorder (PTSD), helping them rebuild their lives and find new meaning after the terrors of the Pol Pot years. I mention this because Roger is an exceptional person who has brought his training and sensitivity to the Cambodian School Project. He is not just an administrator of an excellent educational program in Cambodia, but someone who cares deeply about the involved communities and has the commitment to work skillfully with families to be sure their needs are met. His understanding of Khmer culture, history, and social engagement are based on many years of personal interaction with members of the Cambodian community. He is loved and trusted by those he works with because he takes the time to ask questions and understand the unique needs of the families.

The Cambodian School Project was conceived and organized as a community project. This means that staff come from the community and make decisions that affect and enhance their lives directly. The project belongs to them, can be flexible, and is economically viable because the dollars directly go into the schools, not into an over burdened administration. When I visited Cambodia in May 2010 and went to see one of the schools, I found everyone building a library, a new structure that was located next to the school. This was not just for the students, but also for members of the community. It was a modest building, constructed well, and truly sustainable. The school was impressive. Full of delightful children learning from teachers who were committed to the children.

To date the Cambodia School Project has built four schools. Over 1500 students attend these schools. When extended to other families members who benefit from the schools by virtue of having a student attend classes, the impact is tremendous. Because the program is culturally sensitive to community needs and preferences the long term affects are very positive – Lives are changed for the better because a meaningful action plan is finally in place.

The forthcoming plans to build a technical school are very exciting and promising. There is tremendous need for such an educational opportunity, particularly in the rural areas where such possibilities are not available. The success of the schools already in place demonstrate that families are ready to engage more fully and will participate in such a project. They understand also that funding will be used wisely to build such a facility that they will be committed to maintaining it in the years ahead. I support this project fully and know that this educational direction is thoughtful, culturally appropriate, and economically life changing for community members.

I strongly encourage your organization to invest in the Cambodian School Project. I have no doubt that you will enjoy a successful partnership that will enrich your lives and strengthen the mission of your dedicated group. This is a great opportunity to embrace. I look forward to staying in touch and hope you will contact me if you have anymore questions. Until then, I am pleased to have this communication with you. Thank you for the wonderful work that you`ve done over the years.

Best regards,

Mary Grow

Mary L. Grow, PhD Anthropologist Taliesin Frank Lloyd Wright School of Architecture mgrow@taliesin.edu growml@gmail.com Cell: 608.588.4385 www.taliesin.edu

-----Original Message----- From: msivesind09@frontier.com [mailto:msivesind09@frontier.com] Sent: Saturday, March 26, 2011 4:20 AM To: Jan Pfeiffer Cc: Marek Špinka; Marie Klimešová; Ivan Fencl Subject: Re: To Marcia Sivesind- references on Cambodian Scholl project .

Dear Jan and Kruh group,

I would be very happy to supply you with whatever information I can about the Cambodian school project. I first became aware of the project about eight years ago when I returned to Wisconsin after teaching for 31 years in Germany. Sarith Ou had been a member of my church in Cambridge, and he came and spoke to us about his mission to help school children and rural farm women in Cambodia. As with you, I like to give my donations to organizations where the majority of the money goes to the project; in this case, 100% goes to the project. Also, as a retired teacher, I value education.

About four years ago I was on a tour that included Cambodia. Before leaving from the US, I met with Sarith and asked about the possibility of visiting the school that is closest to Siem Reap. He contacted a nephew in Cambodia who met me and took two friends and me out to the school at Poum Steung. It was a wonderful experience for us to see the school, students, and teachers. Now I look forward to receiving the progress reports that are sent out twice a year. It`s exciting to see what is happening there.

Another part of the project that I really liked: several years ago, money was donated from the US to help buy school uniforms for the children. Then, someone (I think it was probably Sarith) had the idea to get treadle sewing machines and teach the rural women how to sew and make the uniforms. In turn, they were learning a trade and could go on to be seamstresses/ta­ilors as a profession. We saw the sewing area, too.

I`ve tried to briefly tell you about my experience with the Cambodian School Project. You can probably tell that I consider it to be a very worthwhile project and get quite excited when talking about it! If you have other questions, do not hestitate to write me. I think your group is doing a wonderful thing in honoring your leaders.

Sincerely,

Marcia Sivesind

----- Original Message -----

From: Jan Pfeiffer <Jan.Pfeiffer@lumos.org.uk>

To: msivesind09@frontier.com

Cc: Marek Špinka spinka@vuzv.cz, Marie Klimešová m_klimesova@volny.cz, Ivan Fencl Ivan.Fencl@seznam.cz

Sent: Friday, March 25, 2011 4:52:06 AM

Subject: To Marcia Sivesind- references on Cambodian Scholl project .

Dear Marcia Sivesind.

I got kindly your address from Roger Grams, secretary of http://www.khmerschool.org/, as reaction on my request to provide us by some names who are independent on above mentioned project but who can give a references about it. I am part of the group from Czech Republic , which met about 40 years ago in scout group /girls and boys/ named Kruh /Circle/ and most of us continue in some kind of relationship until now. We had two great leaders Janka and Honza who celebrated 80 anniversary already and we decided to pay tribute to them by supporting an humanitarian project ideally in the country which passed experience of totalitarian regime as we did. We also like project will be in a field of education. It is important to us to know a project we will support is culturally sensitive, is involving local community as much as possible and will be sustainable. Last not least our money will be as much as possible used directly for the project better than for overheads of the organization we will give our donation. We find Cambodian School project on internet, I had already many e mail exchanges with Rogers. His charity is now on the top of our shortlist of possible partners. We understood you are not directly linked with Cambodian school project on the other hand you are or were in link with it and have enough knowledge about it. We will be very grateful if you will be so kind and provide us by your point of view as reference which can help us to made final decision. I am more than happy to provide you by any information from our side, if needed. Thank a lot in advance for your help and support.

Best wishes

Jan Pfeiffer

On behalf of Kruh group